Skip to content

Általános szerződési feltételek

A szerződés nyelve: magyar

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre(nem minősül írásba foglalt szerződésnek) , későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást. Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésedre állunk!

Jelen ÁSZF a szolgáltató weblapján (www.alfaferfi.hu, www.ambruzs.com) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

1. A szolgáltató adatai:

Balázs Ambrúzs – Men’s Coach

cégjegyzékszám: – szlovákiai magánvállalkozói jegyzékszám, szlovákul IČO – identifikačné číslo organizácie – magyarul organizáció azonosító száma : 46425837

adószám: – szlovákiában DIČ – daňové identifikačné číslo – magyarul adó azonosító szám: 1080324960

székhely: 96001 Zvolen, J. Jesenského 7946/91

képviselő: Ambrúzs Balázs

telefonszám: +421 911 379 214

e-mail cím: info@alfaferfi.hu

Az érintett weboldal: https://www.alfaferfi.hu

Tárhely szolgáltató: Tárhelypark Kft., 1122 Budapest, Gaál József út 24

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók\Megrendelők a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó\Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó\Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Rendelkezésre állás

3.1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre folyamatosan rendelkezésre áll, szolgáltatások kapcsán online termékekről lévén szó. A megjelenített termékek online termékek. A termékek nem tartalmaznak Áfát, cégünk alanyi adómentes.

3.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

4. Rendelés menete

4.1. Az oldalon rendelés a megrendelő űrlap kitöltésével történik. Az egyes digitális termékek és szolgáltatások külön megrendelő oldalakról elérhetőek.

4.2. Webshopos megrendelés esetén lehetőség van további termék kosárba helyezésére. A rendelés véglegesítése előtt lehetőség van a kosár tartalmának törlésére vagy módosítására. Amennyiben a kosárból terméket szeretne törölni, az X ikon megnyomásával ezt megteheti.

4.3. Bármely termék vagy szolgáltatás megrendelhető regisztráció nélkül is.

4.4. Digitális tanfolyam esetén szükséges felhasználói fiók létrehozása, amivel jogosultságot szerez egy zárt oktatói felület hozzáféréséhez. Ezen a zárt felületen a felhasználó 1 évig jogosult igénybe venni az adott tanfolyamot/tanfolyamokat a vásárlástól számítva. Ehhez a felülethez szükséges egy felhasználónév és jelszó megadása.

5. Fizetési módok

5.1. Online fizetés bank és hitelkártyával: Visa, Mastercard, Maestro

5.2. Paypal

5.3. Barion

5.4. Banki átutalás

5.5. Mivel a fizetés szlovák számlára történik, a pénznemek közti átváltás költségei a megrendelőt terhelik.

5.6. Az átváltás becsült költségeire vonatkozó iránymutatást a rendelés közben rendszerünk interaktívan közli. Az átváltás költségei nem tekinthetőek végérvényesnek, ezek csupán tájékoztató jellegűek a becsült fizetendő összegről forintban az aktuális árfolyam függvényében.A fizetéssel kapcsolatosan felmerülő plusz költségekért a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

5.7. Barion fizetés esetén: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

6. Ismétlődő fizetés

Az ismétlődő fizetés egy, a Barion által biztosított, bankkártya-elfogadáshoz tartozó funkció, mely alapján a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártya adatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés lényege, hogy a Vevő a megrendelni kívánt szolgáltatás megrendelésekor (a termék megrendelő űrlap felületén) elfogadja (egy erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával), hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni.

6.1 Az Ismétlődő fizetés típusa: Egyszeri hozzájárulás szükséges: a Vevő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a Kereskedő a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

6.2 Ismétlődő fizetés lemondása: Amennyiben a megrendelő le szeretné mondani a havidíjas szolgáltatást, vagy meg szeretné szakítani a részletfizetés ütemezését, abban az esetben a vásárlónak emailben kell jeleznie a lemondását az info@alfafefi.hu email címen. Ebben az esetben 48 órán belül felfüggesztésre kerül az újabb fizetés.

6.3 A Megrendelő a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát az info@alfaferfi.hu email címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatnak tartalmaznia kell a vásárló megrendeléskor megadott teljes nevét, email címét, telefonszámát, megrendelt terméket, illetve a megrendelés pontos dátumát. A Szolgáltatás felmondása ellenére a tanulói fiókban – annak törléséig – a vásárló által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak. A felmondást tartalmazó nyilatkozat elküldését követően 48 órán belül történik meg az ismétlődő fizetés megszakítása. Lemondás esetén az addig levont összeg nem visszatérítendő.

6.4 A számlakivonatokon a “Barion Payment Zrt.” fog szerepelni.

7. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

7.1. A megrendelések feldolgozása digitális termékek esetén a fizetés után azonnal történik.

7.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

7.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól

8. Elállás joga

Nem tárgyi adathordozón rögzített digitális tartalom értékesítése esetében, amennyiben a teljesítést a fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával kezdték meg, aki tudomásul vette, hogy ezáltal elveszíti elállási jogát.

9. Panaszkezelés

Cégünk köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

10. Vegyes rendelkezések

10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4. Szolgáltató és Felhasználó\Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10.5. A Felhasználó\Megrendelő szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Felhasználótól\Megrendelőtől beszerezze, illetve a Felhasználó\Megrendelő kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.